سامانه همکاری با متخصصان و
فناوران ایرانی خارج از کشور

بیش از ۹۰۰۰ همکاری موفق

محقق پسادکتری در دانشگاه تورنتو و دانشگاه McGill
ایشان دکتری خود را در رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه Ecole Polytechnique de Montr ́eal کانادا سپری کرد و پس از آن، به عنوان محقق پسادکتری در دو دانشگاه تورنتو و دانشگاه McGill به فعالیت پرداخت. وی هم‌اکنون به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر تحقیقات شرکت چابکفا مشغول به فعالیت است.
معصومه جباری فر| رئیس هیأت مدیره و مدیر تحقیقات شرکت چابکفا
محقق پسادکتری در دانشگاه هاروارد و MIT
ایشان در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب جایزه بین‌المللی بنیاد علم و فناوری مصطفی (رقابت کنز) شد. همچنین موفق به تأسیس شرکت ریزسامانه بهبود درمان گردید و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت ریزسامانه بهبود درمان و رئیس مرکز رشد فناوری سلامت در پارک فناوری سلامت مشهد در حال فعالیت است.
سیدعلی موسوی شايق|
محقق پسادکتری در دانشگاه MIT و هاروارد
ایشان با استفاده از حمایت برنامه همکاری، به عنوان محقق پسادکتری در پژوهشگاه رویان مشغول به فعالیت شد. او در ادامه فعالیت‌های خود شتاب‌دهنده همتک را در ایران و شرکت Cognetivity را در انگلستان تأسیس کرد و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت خردورزان شهر هوشمند در ایران در حال فعالیت است.
سید مهدی خلیق رضوی| مدیرعامل شرکت خردورزان شهر هوشمند

بیش از ۱۲۰ پایگاه میزبان

بسته‌های حمایتی

تأسیس شرکت نوپا

  • حمایت از تأسیس شرکت‌های نوپا (مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده)

اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان

  • مربی و نیروی متخصص مراکز
  • اشتغال در شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های زایشی دانشگاه

آموزشی-پژوهشی

  • دوره پسادکتری
  • دوره فرصت مطالعاتی
  • همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین

برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی

  • حمایت از سخنرانی و برگزاری کارگاه با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری منتخب کشور

نظام وظیفه تخصصی

  • نظام وظیفه در داخل کشور
  • نظام وظیفه در خارج از کشور

جذب هیات علمی

  • تسریع و تسهیل فرایند جذب عضویت در هیأت علمی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور و اخذ گرنت استادیارجوان

آمار متقاضیان

0
ثبت نام در سامانه
0
تأسیس شرکت
0
پسادکترا
0
استاد مدعو و فرصت مطالعاتی
0
سخنرانی و کارگاه
0
نظام وظیفه