پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی
پارك فناوري پردیس
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه خلیج فارس
پژوهشکده مطالعات فناوری
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه بوعلی سینا
پارک علم و فناوری استان سمنان
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
شتاب دهنده هاب شیراز
دانشکده فناوری های نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی
رصدخانه مهاجرت ایران
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
توسعه کسب و کارهای دریایی بادبان
مرکز فناوری های علوم اجتماعی محاسباتی متدیتا
مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار
مرکز نوآوری علوم داده و هوش مصنوعی شریف
پویندگان راه سعادت